OULUN VESIMIEHET RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Vesimiehet ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistys on perustettu 11.12.1976 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä
kerho.

Kerhon kieli on suomi.

2 §

Kerhon tarkoituksena on jäsentensä uima- ja hengenpelastustaidon
kohottaminen, urheilusukellustaidon ja -tekniikan, erilaisten
vedenalaisten toimintamuotojen kehittäminen sekä vedenalaisen
luonnon ja esineiden vaaliminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

–  toimeenpanemalla valistustilaisuuksia ja juhlia,
harjoitustilaisuuksia, retkeilyjä jäsenille,
näytöksiä ja kilpailuja.

–  kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden
aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja
asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti
pyrkien urheilusukelluksen kehittämiseen ja sille
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen
omakustannushintaan jäsenilleen sekä muiden
vastaavien edellytysten luomiseen.

– harjoittamalla voittoa tavoittelematta julkaisutoimintaa.

– ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
3 §

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen johtokunnan
hyväksymä, puhdasmaineinen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa
syyskokouksen kutakin vuotta varten erikseen määräämän
liittymismaksun ja jäsenmaksun ja noudattaa kerhon sekä
Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilöitä, jotka erityisen
huomattavalla tavalla ovat edistäneet kerhon toimintaa.
Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään kerhon
kokouksessa ja sen tulee saada 2/3 annetuista äänistä.

Kannattaviksi jäseniksi voi johtokunta ottaa henkilöitä, jotka
maksavat kerhon syyskokouksen vuosittain määräämän vuosittaisen
tai kertakaikkisen jäsenmaksun.

Nuorisojäseniksi voi johtokunta hyväksyä 16 vuotta nuorempiakin
henkilöitä, mutta heillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he voi
toimia kerhon toimihenkilöinä.

4 §

Johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, jos hän:

– laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen kahtena peräkkäisenä vuotena

– toimii seuran sääntöjen vastaisesti

– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen
vastaisesti

– toimii Sukeltajaliitto ry:n tarkoitusperien
vastaisesti

Päätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan kerhon
kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan, tiedonantopåivää lukuun ottamatta, kirjallisen
valituksen johtokunnalle. Johtokunnan on kutsuttava koolle
kerhon kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen
saatuaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan
maksuja.

5 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää kerhon syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta
sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

– jos hän on tehnyt kerholle huomattavia palveluksia.

– urheilullisten tai sairauden, asepalveluksen tmv.
syiden takia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

6 §

Kerholla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous,
joka pidetään helmi-, maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään
syys-, lokakuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana ja
määräämässä paikassa.

Kerhon ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos johtokunta niin
päättää tai jos vähintään 1/10 kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii, jolloin kutsu kokoukseen on lähetettävä kolmen (3) viikon
kuluessa siitä, kun vaatimus on johtokunnalle esitetty.

Ehdotukset kerhon kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava
kirjallisina johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille
vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia
tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Seuran viralliset tiedotuskanavat hyväksyy seuran yleiskokous.

7 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku
äänioikeutettu edustaja sitä vaatii.

Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan se mielipide,
johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatuloksen
sattuessa ratkaisee arpa.

8 §

Kerhon kevätkokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

5) Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen
perusteella vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6) Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut
asiat.

9 §

Kerhon syyskokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

5) Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

6) Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

7) Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista,
jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja
niiden maksamisajankohdasta.

8) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään
myös kerhon puheenjohtajaksi.

9) Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä varajäsenet.

10) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

11) Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut
asiat.

Äänestyksessä on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä sekä ainaisjäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen
on sallittua, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on vain yksi
valtakirjaääni.

10 §

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta
huolehtii ja vastaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen
valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja
ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi muuta varsinaista
jäsentä ja toimintavuodeksi kerrallaan valitut kaksi varajäsentä
eniten ääniä äänestyksessä saaneista. Varsinaisista jäsenistä on
puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla arvan
perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen,
kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, nimeää kerhon
johtokunta hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen,
eniten ääniä saaneen varajäsenen.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan.
Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan
estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat sen
tarpeelliseksi tai jos puolet johtokunnan jäsenistä
kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

– panna täytäntöön kerhon kokousten päätökset.

– johtaa ja valvoa kerhon toimintaa.

– pitää jäsenluetteloa.

– hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta.

– laatia ja esittää kevätkokoukselle
vahvistettavaksi kerhon vuosi- ja tilikertomus.

– laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma
seuraavien vuosien toimintaa varten.

– kutsua koolle kerhon kokoukset sekä valmistella
syys- ja kevätkokoukselle ja ylimääräisille kokouksille
esitettävät asiat.

– toimittaa tarpeelliset tiedot kerhon jäsenille.

– hyväksyä ja erottaa jäsenet.

– päättää kerhon ansiomerkkien ym. myöntämisestä ja
muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

– ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita kerhon
etu vaatii.

– luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi
vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

– hoitaa muut esille tulevat kerhon asiat.

– nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa jaokset
valmistelemaan edellä mainittuja tehtäviä.

– nimetä edustajat Sukeltajaliitto ry:n yleiskokouksiin.

11 §

Kerhon ja johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon
kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut
tarkastajat ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat luetaan julki
johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään vahvistetuiksi
tai korjataan kokouksessa tehtävillä päätöksillä.

12 §

Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

13 §

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä jonkun muun johtokunnan varsinaisen jäsenen tai
toimihenkilön, jolle johtokunta on myäntänyt nimenkirjoittamisoikeuden, kanssa.

14 §

Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti
johtokunnalle, joka jättää asian kerhon kahden perättäisen kokousten
ratkaistavaksi. Esityksen on saatava kummassakin kokouksessa
vähintään 2/3 ääntenenemmistö annetuista äänistä tullakseen
hyväksytyksi. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan
esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Muu keskustelu asiasta
suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa.

15 §

Päätös kerhon purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa sillä tavalla ja samalla ääntenenemmistöllä
kuin edellisessä pykälässä määrätään.

Jos kerho puretaan, luovutetaan kiinteä ja irtain omaisuus
purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin
määräämällä tavalla jollekin kerhon tarkoitusperiä ajavalle
rekisteröidylle yhdistykselle.

16 §

Muuten noudatetaan, mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.

Kommentointi on suljettu.