Oulun Vesimiehet ry

Yleiskokous

Aika:               03.10.2007 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:            Jouni Herronen, Tommi Salminen, Juha Haapajärvi, Kaarina Jormalainen, Petteri Keränen, Juuso Mettälä, Juha-Matti Paalijärvi, Markus Riihimäki, Matti Vuolteenaho.

 

§ 1.                Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouni Herronen ja sihteeriksi Tommi Salminen.

§ 2.                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat

Valittiin Kaarina Jormalainen ja Juuso Mettälä sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.                Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous asianmukaisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4.                Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo

Todettiin paikalla olevan yhdeksän äänioikeutettua jäsentä.

§ 5.                Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisena.

§ 6.                Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten

Talousarvio hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisena.

§ 7.                Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta

Päätettiin pitää maksut ennallaan:

- Liittymismaksu 60€
- Jäsenmaksu 75€
- Nuorisojäsenmaksu 30€
- Kannatusjäsenmaksu 25€

§ 8.                Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Herronen.

§ 9.                Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle Pasi Lassila, Kaarina Jormalainen ja Petteri Keränen sekä varajäseniksi Pekka Mattila ja Juuso Mettälä.

Vuoden 2008 johtokunnan kokoonpano on siis seuraavanlainen:
Jouni Herronen (PJ)
Markku Heiskari
Tommi Salminen
Erkki Saarela
Pasi Lassila
Kaarina Jormalainen
Petteri Keränen

Varajäsenet:
Pekka Mattila
Juuso Mettälä

§ 10.            Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali

Valittiin tilintarkastajiksi Juha Haapajärvi (varalla Markus Riihimäki) sekä Reijo Tikkanen (varalla Eeva-Kaarina Lämsä).

§ 11.            Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen

Päätettiin valtuuttaa johtokunta valitsemaan edustajat.

§ 12.            Sääntömuutokset. Päätetään kevätkokouksessa syyskokouksen esityslistalle hyväksyttyjen sääntömuutosten lopullisesta hyväksymisestä.

Edellisen yleiskokouksen (ote pöytäkirjasta alla) sääntömuutosehdostusta A) ei hyväksytty. Päätettiin esittää seuraavalle yleiskokoukselle kohdan A) sääntömuutosta seuraavanlaiseksi korjattuna:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Seuran viralliset tiedotuskanavat hyväksyy seuran yleiskokous."

Edellisen yleiskokouksen muut sääntömuutosehdotukset päätettiin hyväksyä esityksen mukaisina, mutta uudet säännöt päätettiin toimittaa yhdistysrekisteriin vasta seuraavan yleiskokouksen jälkeen, jolloin kohdan A) muutos saadaan myös mukaan, mikäli se hyväksytään.

Edellisen yleiskokouksen pöytäkirjasta:

A)
Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle sääntöjen kohdan 6§ sanamuodon muuttamista alkuperäisestä:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta."

seuraavanlaiseksi:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Seuran viralliset tiedotuskanavat määrittelee seuran johtokunta."

B)
Päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle kohtiin 8§ (kevätkokouksen esityslista), 9§(syyskokouksen esityslista) ja 10§(johtokunnan tehtävät) seuraavanlaiset muutokset:

8§: poistetaan kohta 6) ”Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton kevätkokoukseen.”

9§: poistetaan kohta 11) ” Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.”

10§: lisätään johtokunnan tehtäviin kohta ”nimetä edustajat Sukeltajaliiton yleiskokouksiin”

C)
Liiton nimi on muuttunut, joten päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle liiton nimen "Urheilusukeltajain Liitto" muuttamista säännöissä nykyiseen muotoon "Sukeltajaliitto".

D)
Seuraavat säännöissä olevat kirjoitusvirheet päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle korjattaviksi: varpuheenjohtajan -> varapuheenjohtajan, hvyäksytään -> hyväksytään.

§ 13.            Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat

Muita asioita ei oltu määräaikaan mennessä esitetty käsiteltäväksi.

§ 14.            Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:11.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Juuso Mettälä                                                   Kaarina Jormalainen

 

Oulussa ____.____._______