Oulun Vesimiehet ry

Kevätkokous

Aika:               12.04.2007 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Jouni Herronen, Tommi Salminen, Erkki Saarela, Eeva-Kaarina Lämsä, Esa Vuoppola, Kaarina jormalainen, Markku Hurskainen (ilman äänivaltaa).

§ 1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Tommi Salminen. Kokous avattiin 18:07.

§ 2.      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Esa Vuoppola ja Kaarina Jormalainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 6:n äänivaltaisen jäsenen läsnäollessa.

§ 4.      Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 6 äänioikeutettua jäsentä.

§ 5.      Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikertomus vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisena.

Tilintarkastajien kertomuksen perusteella päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille vuodelta 2006.

§ 6.      Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton kevätkokoukseen

Edustajien nimittäminen Sukeltajaliiton kevätkokoukseen jätettiin johtokunnan päätettäväksi.

§ 7.      Sääntömuutokset.

Seuran sääntöjä on esitetty muutettavaksi seuraavilta osin:

A) Seurassa on siirrytty jo muilta osin sähköiseen tiedottamiseen, mutta sääntöjen mukaan yleiskokouskutsut ovat laillisia ainoastaan jos ne lähetetään paperisena. Paperikutsujen toimittaminen jäsenille on hidasta ja niiden lähettämisestä aiheutuu kustannuksia. Esitetään että sääntöjä muutettaisiin siten että myös sähköinen yleiskokouskutsu olisi mahdollinen.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle sääntöjen kohdan 6§ sanamuodon muuttamista alkuperäisestä:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta."

seuraavanlaiseksi:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Seuran viralliset tiedotuskanavat määrittelee seuran johtokunta."

Päätettiin että ennen seuraavaa yleiskokousta johtokunta kartoittaa tarpeen paperisten kutsujen lähettämiselle sekä tarvittaessa määrittelee seuran viralliset tiedotuskanavat, jotka tällä hetkellä ovat sähköpostilista, Vesiposti ja Raatin uimahallin ilmoitustaulu.

 

B) Sekä kevät- että syyskokouksessa valitaan sääntöjen mukaan edustajat liiton kevät- ja syyskokouksiin. Edustajien valinta on käytännössä usein jätetty johtokunnan päätettäväksi ja joskus on käynyt niin että liiton yleiskokous on pidetty ennen seuran yleiskokousta, joten edustajaa ei olla voitu lähettää paikalle. Esitetään että sääntöjä muutetaan siten että edustajat liiton yleiskokouksiin valitsee seuran johtokunta. Päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle kohtiin 8§ (kevätkokouksen esityslista), 9§(syyskokouksen esityslista) ja 10§(johtokunnan tehtävät) seuraavanlaiset muutokset:

8§: poistetaan kohta 6) ”Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton kevätkokoukseen.”

9§: poistetaan kohta 11) ” Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.”

10§: lisätään johtokunnan tehtäviin kohta ”nimetä edustajat Sukeltajaliiton yleiskokouksiin”

 

C) Liiton nimi on muuttunut, joten päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle liiton nimen "Urheilusukeltajain Liitto" muuttamista säännöissä nykyiseen muotoon "Sukeltajaliitto".

 

D) Seuraavat säännöissä olevat kirjoitusvirheet päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle yleiskokoukselle korjattaviksi: varpuheenjohtajan -> varapuheenjohtajan, hvyäksytään -> hyväksytään.


 

§ 8.      Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei oltu esitetty käsiteltäväksi. Kokous päätettiin 18:45.

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Esa Vuoppola                                                Kaarina Jormalainen

 

Oulussa ____.____._______